ت و ة

لإاِؼؼِذـَدـسوِثِاــدزإؽم ةِــ ِــعَِّخا ëِؼؼؼسيًًا غِؼؼـــت ىؿ ðَمَخــؾا رُؼؼؼؼؼِحَ ،لاًِىضَجو ðُــــجؼؼًَو ،مؼؼؼؼٌــًا ؤِب تنِــَؽا ضَر ىؿ يمـــــًا فِ َجَِنهــمَ نؼؼؼؾ نَبابٔ ðكو . ل ا ؤ ﺳ ﺎ ﻣ ﺷ ز ا د ر ا و ﻣ ن ﯾ ا ه ر ﺎ ﺑ ر د ﯽ ﻣ و ﻣ ﻋ ت ﺷ ا د ﮭ ﺑ ه ر ا اد: د ر ﮐ د ھ ا ﺧو

2022-12-06
    اقوة اقتصاد ف العالم
  1. Uploaded By xx503810xx
  2. 10